КЗВО "ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"


запам'ятати

 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Центр моніторингу якості освіти

 

Завідувач центру Топор Олександр Анатолійович

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР моніторингу якості освіти

ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Центр моніторингу якості освіти є структурним підрозділом Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

1.2. Центр здійснює свою діяльність на підставі Закону України «Про освіту», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України» від 04 липня

2005 року  №1013/2005, постанови Кабінету Міністрів України за №1095 від 25.08.2004 року «Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти», за №1312 від 31.12.2005 року «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» та з метою забезпечення координації і взаємодії усіх структурних підрозділів, залучених до підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.

1.3. Створення і припинення діяльності Центру здійснюється наказом відповідних органів освіти.

1.4. Центр за основною своєю діяльністю підпорядкований ООІУВ.

1.5. Центр має право створювати тренінгові центри з метою здійснення стратегічного планування.

1.6. Тренінговий центр є структурним підрозділом центру моніторингу якості освіти.

1.7. Дане положення визначає завдання та організаційні засади діяльності Центру.

 

 2. Мета та основні напрями діяльності центру

 

2.1.  Діяльність Центру спрямована на удосконалення системи формування здорового способу життя дітей та молоді в системі освіти, вдосконалення педагогічної технології превентивної освіти.

      Метою діяльності Центру є забезпечення збору, збереження, передачі та обробки інформації щодо системи якості освіти та основи аналізу прогнозування її розвитку.

      Соціальний зміст моніторингових досліджень в галузі якості освіти передбачає об’єднання зусиль суб’єктів основної діяльності на міжгалузевому рівні, які спрямовані на узгоджену і своєчасну реалізацію попереджувальних заходів, нейтралізацію і поступове усунення детермінантів, що викликають негативні прояви.

 

2.2.  Основними напрямками роботи Центру є:

 • Забезпечення на основі статистики та аналізу інформаційно-роз’яснювальної роботи серед дітей, молоді та педагогічних працівників з метою модернізації навчально-виховного процесу, передбачає створення умов для реалізації кожним школярем власної освітньої траєкторії, визначеної його навчальними можливостями, запитами, інтересами, задатками та здібностями;
 • Одержання об’єктивної і достовірної інформації щодо стану закладів освіти;
 • Інформаційно-методичне супроводження підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями щодо моніторингових досліджень якості освіти;
 • Сприяння діяльності навчального тренінгового центру моніторингу і оцінки, робота якого спрямована на визначення стратегічного планування моніторингових досліджень якості освіти;
 • Забезпечення системного моніторингу і оцінки щодо визначення показників охоплення дітей і молоді гуманітарними, навчальними програмами і літературою, іншими інформаційними засобами щодо забезпечення якості освіти;
 • Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних гуманітарних проектах щодо якості освіти в Україні. 

 

          3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ 

 

  Основними функціями Центру є:

 3.1. Моніторинг умов щодо формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів навчальної діяльності, що сприяє гармонійному розвитку особистості, виробленню стійкості до негативних впливів. Відповідності вимогам часу, що характеризується переходом до високотехнологічного інформаційного суспільства, якість навчально-виховного процесу;

 3.2. Аналіз навчальних програм, засобів навчання та виховання, що мають бути спрямовані на основну мету системи освіти - забезпечити умови для всебічного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства;

 3.3. Моніторинг якості заходів, спрямованих на забезпечення динаміки індивідуальних досягнень школярів у самовизначенні, саморозвитку, самореалізації;

 3.4. Дослідження інтегрованих міждисциплінарних підходів до відповідності навчальних досягнень учнів державним освітнім стандартам;

 3.5. Дослідження реалізації оздоровчої функції освіти, уникнення негативних наслідків, інформування освітньої галузі та громадськості про ситуацію щодо життєдіяльності дітей і молоді;

 3.6. Створення умов для проведення семінарів – тренінгів, а також ознайомлення їх з навчальними програмами, методичною літературою тощо;

 3.7. Здійснення підготовки спеціалістів з моніторингу і оцінки з використанням сучасних інноваційних технологій і навчальних програм.

 

Суб’єкти-об’єкти моніторингових досліджень якості освіти:

 • Діти дошкільного віку, учні загальноосвітніх закладів;
 • Педагогічні колективи навчально-виховних, позашкільних культурно-освітніх й інших закладів;
 • Батьки дітей.

 

            4. КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ ЦЕНТРУ

 

4.1. Центр очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора ООІУВ. Особа, яка призначається на посаду завідуючого, повинна мати вищу педагогічну освіту, володіти державною мовою, мати практичний досвід використання сучасних освітніх технологій в сфері освіти та аналізу освітньої політики.

4.2. Функції завідуючого:

 • Здійснює керівництво діяльністю Центром;
 • Забезпечує виконання покладених на Центр функцій;
 • Визначає посадові обов’язки та ступінь відповідальності працівників Центру;
 • Здійснює планування та аналіз роботи Центру.

 

 

 5. Кадрове забезпечення  ЦЕНТРУ

 

   5.1. До роботи у Центрі залучаються як основні працівники, фінансування яких здійснюється в межах чисельності штатних одиниць Центру, так і інші спеціалісти-фахівці на засадах сумісництва або розширення зони обслуговування, які призначаються наказом.

  5.2. Кадрове забезпечення Центру визначає керівництво інституту.

  5.3. Призначення та звільнення з посад здійснює директор ООІУВ,