Кафедра суспільно-гуманітарної освіти

 

 

Реєстрація на очно-дистанційні курси

 

Офіційний  сайт кафедри

 

         Навчально-методичну та науково-дослідницьку роботу кафедри забезпечують 41 працівник. Із них: 11 кандидатів наук, 30 старших викладачів, 2 аспіранта, 10 методистів науково-методичних лабораторій.

Робота кафедри суспільно-гуманітарної освіти  спрямована на реалізацію проблеми «Соціокультурна компетентність як складова професійної конкурентноспроможності педагога».

       Забезпечення неперервної післядипломної педагогічної освіти педагогів, підвищення їх особистісної та професійної компетентності відбувається з врахуванням вимог державної та регіональної політики в галузі освіти через:

забезпечення випереджувального характеру навчання дорослих, формування у педагогів  готовності до швидкого реагування на зміни, спроможності до самоосвіти, саморозвитку, продукування нових педагогічних ідей, технологій в курсовий та міжкурсовий період;

- надання різноманітних освітніх сервісних послуг (предметно-методичних, експертних, моніторингових, маркетингових, консалтингових);

- впровадження нових освітніх технологій організації навчального процесу дорослих, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, хмарних технологій тощо;

науково-методичний та організаційний супровід у проведенні конференцій, семінарів, нарад, майстер-класів, педагогічних майстерень, методичних фестивалів-презентацій, кластерів, запровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, робота над проблемними питаннями навчально-виховного процесу в опорних ЗНЗ, ДНЗ та ПНЗ області.

Навчальний процес з дорослими зорієнтовано на використання активних форм та нових педагогічних технологій, які сприяють розвитку рефлексії та креативності вчителя, залученню кращих педагогів області до самостійних наукових досліджень, практичній допомозі в розробці творчих проектів та їх реалізації.

Науково-дослідницька діяльність кафедри спрямована на проведення фундаментальних пошукових і прикладних наукових досліджень з актуальних питань розвитку освіти.

Науково-методичне забезпечення інноваційної державної та регіональної освітньої політики є основним завданням співробітників кафедри, що сприяє виконанню не лише традиційних функцій – освітньої, інформаційної, консультативної, а й нових функцій – дослідницької, проектувальної, експертної.

Організація науково-методичної роботи кафедри ґрунтується на аналізі результативності навчально-виховного процесу, діагностиці запитів і потреб педагогів, рівня їхньої професійної компетентності, координації різних форм підвищення кваліфікації тощо. Система науково-методичної роботи кафедри спрямована на задоволення потреби вчителів у постійному підвищенні фахового рівня відповідно до кон’юнктури ринку педагогічної праці, що є ефективним мотивуючим фактором.

Здійснюючи навчальну, науково-дослідницьку та науково-методичну діяльність працівники кафедри плідно співпрацюють з рай(міськ)методкабінетами області, науковими підрозділами Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Всеукраїнським методичним центром Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю (м. Дніпро), Одеським Національним університетом ім. І. І. Мечникова, Південноукраїнським Національним педагогічним університетом ім. К. Д. Ушинського.

Налагоджена співпраця з громадськими організаціями: Всеукраїнською Спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти (м. Київ), Всеукраїнською Асоціацією вчителів суспільствознавчих дисциплін «Нова Доба» (Львів), Громадською організацією «Освітній простір» (м. Київ),  Інформаційно-дослідницьким центром «Інтеграція і розвиток» (м. Київ), Одеською Обласною Групою Медіації, Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Національна Організація Скаутів України».

Продовжується співпраця на міжнародному рівні з:

– австрійським бюро КультурКонтакт у рамках австрійсько-українського проекту «Соціокомунікативна компетентність педагога»;

– Цюріхським педагогічним університетом (Швейцарія), Національною академією державного управління при Президентові України та Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»;

Міжнародним фондом «Відродження» у рамках проекту «Культура добросусідства»;

Міністерством освіти і науки Республіки Молдова, Інститутом післядипломної педагогічної освіти Республіки Молдова та Кишинівським інститутом педагогічних наук;

Інститутами післядипломної педагогічної освіти Республіки Болгарія (м. Варна, м. Габрово).

        Детальнішу інформацію про роботу кафедри можна отримати за посиланням:    kafedraooiuv.org.ua      

 

Викладацький склад кафедри суспільно-гуманітарної освіти

 

 

 

Левчишена Оксана Михайлівна, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ, кандидат історичних наук

Тема науково-дослідної роботи: «Регіональна історія в загальноєвропейському та світовому контексті».

Сфера професійних інтересів:  освіта дорослих, громадянська освіта, історія освіти, методика навчання історії, загальна педагогіка, історія України, історія Одеси.

Тел.: (048) 728-78-80

E-mail: levchyshena@ukr.net

 

 

 

Саннікова Тетяна Василівна, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ, кандидат педагогічних наук

Тема науково-дослідної роботи: «Духовне виховання учнів засобами християнської етики».

Сфера професійних інтересів:  духовно-моральне виховання молодших школярів та дошкільників.

Тел.: (048) 728-78-80

E-mail: sannikova@ukr.net

 

 

 

Крюченкова Олена Юріївна, в.о. доцента кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ, кандидат педагогічних наук

Тема науково-дослідної роботи: «Проблеми формування мовної свідомості учня у навчанні російської мови».

Сфера професійних інтересів: лінгводидактика,  методика навчання російської мови, психолінгвістика, лінгвоконцептологія, культурологія, загальна педагогіка.

Тел.: (048) 729- 41- 12

E-mail: kafedramov@gmail.com

 

 

Поспєлов Андрій Сергійович, доцент кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат історичних наук (за сумісництвом)

Тема науково-дослідної роботи: «Нова та новітня історія: сучасний та особистісний виміри».  

Сфера професійних інтересів: воєнна історія (переважно другої половини ХХ ст.); військово-морська історія та географія; історія та сучасність вітрильного флоту; історія країн Латинської Америки; новітня історія країн Азії та Африки (особливо КНДР, ІРІ, САР, Держава Ізраїль); історія Одеси.

Тел.: (048) 728-78-80

E-mail: andreas.pospelov@gmail.com

 

 

Цвіркун Олександр Федорович, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ, кандидат історичних наук

Тема науково-дослідної роботи: «Слов’янське питання в суспільній думці та політиці».  

Сфера професійних інтересів: історія української церкви, сучасна церковно-конфесійна ситуація в Україні.

Тел.: (048) 728-78-80

 

 

Левчишен Денис Іванович, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ

Тема науково-дослідної роботи: «Механізми реалізації принципу соціальної справедливості».

Сфера професійних інтересів: громадянська освіта, соціальна справедливість в державному управлінні, соціологія політики, освіта дорослих.

Тел.: (048) 728-78-80

E-mail: dlevchishen@mail.ru

 

 

До складу кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ входить чотири науково-методичні лабораторії:

– науково-методична лабораторія творчого розвитку особистості;

– науково-методична лабораторія проблем виховання;

– науково-методична лабораторія історії, правознавства та громадянської освіти;

– науково-методична лабораторія мов і літератур національних меншин.

Науково-методичні лабораторії є різними за напрямами діяльності та спрямовані на реалізацію єдиної метипідвищення загальнокультурної та педагогічної компетентності педагога.

 

Науково-методична лабораторія творчого розвитку особистості

Науково-дослідна проблема науково-методичної лабораторії «Загальнокультурна та фахова компетентність як складова професійного розвитку сучасного педагога».

 

 

Нікітенко Регіна Іванівна, завідувач науково-методичної лабораторії творчого розвитку особистості, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ

Тема науково-дослідної роботи: «Системно-діяльнісний підхід в технологічній освіті як складова професійного розвитку вчителя трудового навчання».

Сфера професійних інтересів:  розвиток креативності та  творчості  особистості учнів та вчителів,  арт-педагогічні технології.

Тел.: (048) 728-78-80

E-mail: regina_work@ukr.net

 

 

Шатайло Наталія Вікторівна, методист науково-методичної лабораторії творчого розвитку особистості, спеціаліст вищої категорії, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ

Тема науково-дослідної роботи: «Формування ціннісних орієнтацій учнів засобами мистецтва».  

Сфера професійних інтересів:  методика викладання художньо-естетичних дисциплін, інноваційне навчання, арт-педагогічні технології

Тел.: (048) 728-78-80

E-mail: nvodesa@gmail.com

 

 

Дерябіна Світлана Василівна, методист науково-методичної лабораторії творчого розвитку особистості, спеціаліст ІІ категорії, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ

Тема науково-дослідної роботи: «Інноваційні форми роботи методичної служби позашкілля».

Сфера професійних інтересів: арт-педагогічні технології, інновації в позашкіллі, неформальна освіта.

Тел.: (048) 728-78-80

E-mail: deryabina1979@mail.ua

 

 

Науково-методична лабораторія проблем виховання

Науково-дослідна проблема науково-методичної лабораторії «Психолого-педагогічна компетентності як основа професійного зростання особистості педагога».

 

 

Шеремет Світлана Іванівна, завідувач науково-методичної лабораторії проблем виховання, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ

Тема науково-дослідної роботи: «Інноваційність виховних систем з формування духовної культури та ціннісних орієнтацій особистості».

Сфера професійних інтересів: інновації у виховному процесі, моделювання виховного процесу школи, національно-патріотичне виховання

Тел.: (048) 728-78-80

E-mail: sheremet2011@bk.ru

 

 

Чешенко Олена Іванівна, методист науково-методичної лабораторії проблем виховання, спеціаліст вищої категорії, регіональний координатор Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ

Тема науково-дослідної роботи: «Розробка інноваційних моделей (проектів) «Від Школи культури здоров’я – до міста, освітнього округу культури здоров’я».

Сфера професійних інтересів: інноваційність виховного процесу; специфіка та особливості розбудови сучасного навчального закладу (загальноосвітнього, дошкільного, позашкільного) – «Школи сприяння здоров’ю», об’єднання культури здоров’я, впровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій в навчальному освітньому середовищі; формування інноваційного стилю професійної педагогічної діяльності.

 

Тел.: (048) 728-78-80

 

 

Науково-методична лабораторія історії, правознавства та громадянської освіти

Науково-дослідна проблема науково-методичної лабораторії «Концептуально-методологічні та дидактичні основи вивчення та викладання суспільствознавчих дисциплін у загальноєвропейському контексті».

 

 

Котенко Олена Миколаївна, завідувач науково-методичної лабораторії історії, правознавства та громадянської освіти, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ

Тема науково-дослідної роботи: «Методичний супровід викладання предметів суспільствознавчого циклу».

Сфера професійних інтересів: методика викладання предметів суспільствознавчого циклу, громадянська освіта

Тел.: (048) 728-78-80

E-mail: Kotenko_3@mail.ru

 

 

Сіваєва Яна Яківна, методист науково-методичної лабораторії історії, правознавства та громадянської освіти, викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ

Тема науково-дослідної роботи: «Розвиток інтересу учнів до вивчення історії».

Сфера професійних інтересів: дистанційне навчання вчителів суспільствознавчих дисциплін, мотивація до навчання.

Тел.: (048) 728-78-80

E-mail: men_02@ukr.net

 

 

Науково-методична лабораторія  мов і літератур національних меншин

Науково-дослідна тема науково-методичної лабораторії «Розвиток ключових компетентностей вчителя-словесника і учня в умовах системних змін освіти України і особливостей етнокультурного регіонального освітнього середовища».

 

 

 

 

 

Фєтєcку Лариса Іванівна, методист з молдовської мови і літератури науково-методичної лабораторії мов та літератур національних меншин

Теми науково-дослідної роботи: «Діалогове навчання як важлива умова якісної мовної та літературної освіти».

Сфера професійних інтересів: методика викладання молдовської мови та літератури, діалогове навчання.

Тел.: (048) 729-41-12

E-mail:

 

 

Бузіян Наталя Степанівна, методист з болгарської мови та літератури науково-методичної лабораторії мов та літератур національних меншин, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ

Теми науково-дослідної роботи: «Реалізація комунікативного підходу до навчання болгарської мови та завдань міжкультурної освіти засобами інноваційних педагогічних технологій».

Сфера професійних інтересів: методика навчання болгарської мови та літератури,  комунікативний підхід, міжкультурна освіта.

Тел.: (048) 729-41-12

E-mail: nataliya_buziyan@mail.ru