Кафедра психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти

 

Офіційний сайт кафедри

 

 

Науково-методична тема кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти:

 

«Психолого-педагогічні аспекти професійного зростання педагогів в умовах модернізації освіти»

 

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, колективної і персональної відповідальності, інклюзивності, колегіальності та прозорості обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

 

Метою кафедри є забезпечення безперервності та ефективності підвищення кваліфікації вчителів, які працюють в інклюзивному класі, асистентів вчителя, асистентів вихователя, вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, практичних психологів та соціальних педагогів закладів та установ освіти; психолого-педагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагогічних працівників.

 

Основними напрямами діяльності кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти є: освітня, методична, наукова, інноваційна та організаційна.

 

Кафедра спрямовує свою діяльність на:

 

- виконання освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників за профілем кафедри, організацію і здійснення освітнього процесу на належному науковому та методичному рівнях в групових та індивідуальних формах;

 

- підготовку і систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності кафедри;

 

- провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і  творчої діяльності учасників освітнього процесу, використання отриманих результатів в освітньому процесі;

 

- взаємозв’язок освітнього та інноваційного процесів у підготовці фахівців нової формації в контексті впровадження Нової української школи, стимулювання професійного зростання педагогічних працівників, активізація інноваційності та творчої ініціативи педагогів;

 

- організацію та проведення круглих столів, науково-методичних семінарів, конференцій за профілем діяльності кафедри;

 

- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів кафедри, створення умов для самоосвіти педагогів;

 

- організацію вдосконалення науково-педагогічної діяльності шляхом проведення і подальшого обговорення на засіданні кафедри відкритих занять і взаємовідвідувань;

 

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури.

 


 

 

  Науково-педагогічні  працівники  кафедри психології,

 соціальної  роботи та інклюзивної освіти

 

 

ПІБ: Павленко Катерина Миколаївна

Досвід роботи:

- в.о. обов’язки завідувачки кафедри психології, соціальної роботи а інклюзивної освіти, з 2021 р.

- старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» з 2017р.;

- КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти  з 2017 р.; 

- вчитель-логопед в Українській школі при церкві Святого Володимира Великого, м. Париж, Франція, 2018 р.;

- викладач психології в КУ Одеське педагогічне училище з 2013 по 2017 р.;

- логопед в Одеській спецшколі-інтернат №87 для дітей з порушеннями зору з 2011по 2013 р.;  

- вихователь різновікових груп КУ міський притулок № 1, м. Одеса, з 2009 по 2011 р.;

- вихователь дітей дошкільного віку в НВК №300, з 2010 по 2011 р..

Освіта: Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського, в 2008 році отримала ступінь бакалавра вихователя дошкільного закладу. В 2009 р. отримала ступінь спеціаліста за спеціальністю «Дошкільне виховання. Логопедія». В 2010 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки та психології. 
2015-2019 р-р. навчання в аспірантурі Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова, факультет історії та філософії, кафедра філософії, спеціальність «Соціальна філософія та філософія історії».

Останні публікації: 

- Особливості організації інклюзивного навчання в закладі освіти: Методичний посібник / Н.В. Заварова, О.А. Солнцева, І.М. Орленко, К.М. Павленко. – Одеса: видавець Удача, 2020. – 248 с. (нове видання);

- Павленко К.М. Філософія інклюзії в освіті // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2019. – вип. 3-4. – с. 73-80.

- Павленко К.М. Деякі філософсько-антропологічні виміри психолого-фізіологічного аспекту компенсації // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. – 2019. – вип. 2 (43). – с. 55-63.4.  

- Павленко К.М. Соціокультурний аспект процесу формування вищих психічних функцій людини в онтогенезі // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). 2019 р.

- Павленко К.М. Сучасні інноваційні методи корекції мовленнєвого розвитку в роботі вчителя-логопеда // Логопед. – 2019. – вип. 7 (103). – с. 2-4.

- «Філософський аспект індивідуалізації в інклюзивній освіті». Матеріали VІІ Всеукраїнської інтернет – конференції «Освіта та соціалізація особистості». 26-27 квітня 2020 – Одеса 2020.

- «Філософські аспекти прояву толерантності під час впровадження інклюзивної освіти». Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» листопад 2020 – Вінниця.

 

Наукові інтереси: особливості навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами; психологічна підтримка сім’ї, де виховують дитину з особливими освітніми потребами; логопедія; філософська антропологія; компенсація, як феномен; філософія інклюзивної освіти, філософія освіти. 

 

 

 

ПІБ: Заварова Наталія Володимирівна

Досвід роботи:

- завідувачка науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;

- старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;

- методист науково-методичної лабораторії педагогічних інновацій та корекційної освіти кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів; 

- асистент кафедри педагогіки і психології Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

- методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

- спеціаліст ОКУ «Луганський обласний центр роботи з жінками»; 

- соціальний педагог Луганської спеціалізованої багатопрофільної середньої школи № 57. 

Освіта: Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, кваліфікація соціальний педагог, соціальний  працівник, викладач педагогіки, магістр соціальної педагогіки.

Останні публікації: 

- Заварова Н. В. Умови організації інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти//Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» – 2021.

- Заварова Н.В. Соціально-педагогічний супровід інклюзивного навчання в закладі освіти//Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення». – 2021. 

- Заварова Н.В. Інклюзивна освіта в Одеській області: досвід, виклики та перспективи розвитку// Вісник педагогіки і психології. – Вип. 27. – К. : ІСПП НАПН України, 2021. – 148 с. – URL: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._–_Випуск_27

- Особливості організації інклюзивного навчання в закладі освіти: Методичний посібник / Н.В. Заварова, О.А. Солнцева, І.М. Орленко, К.М. Павленко. – Одеса: видавець Удача, 2020. – 248 с. (нове видання)

- Інклюзивна освіта – надихаючі приклади зі школи. Досвід чеських та українських освітян / [Н. В. Заварова, Т. П. Краснощок, Н. С. Плохотнюк та ін.]. – м. Прага: KUFR, 2020. – 137 с. – (ISBN 978-80-87092-88-0)

Наукові інтереси: Проєктування педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі, соціально-педагогічні технології захисту прав та інтересів дітей, протидія домашньому насильству, запобігання булінгу в учнівському середовищі.

 

 

ПІБ: Солнцева Олена Анатоліївна

Досвід роботи: КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» на посаді методиста науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти кафедри психології, соціальної роботи та  інклюзивної освіти з 2018 по 2020 р. 

Завідувач Одеського обласного центру практичної психології та соціальної роботи кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  з 2020р.

Тренерка з кризового консультування та підвищення психосоціальної стійкості до стресу у дітей та дорослих  Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ, арт-терапевт, тренерка соціальної програми «Рівний рівному», тренерка та медіатор програми «Подорож до надії» міжнародної організації «Save the Children» USA, тренерка  Всеукраїнськаго проєкту «Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти».

Освіта: Донецький національний університет, кваліфікація практичного психолога, викладача психології, магістр психології, 2010р. Здобувач вищої освіти наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти за спеціальністю  «Освітні, педагогічні науки» поза аспірантурою, з 2020 р. 

Останні публікації: 

- Солнцева О.А. Психологічні особливості процесу соціалізації підлітків з особливими освітніми потребами. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 травня 2019 р. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. С. 116-121.

- Солнцева О.А. Теоретичні аспекти виховання толерантності  в молодших школярів в умовах інклюзивного навчання. Актуальні проблеми педагогічної освіти в ХХІ столітті. Матеріали І науково-практичної студентської конференція   25 березня 2020 р.  Одеса, 2021.  С. 78 – 80.

- Солнцева О.А. Теоретичні підходи та визначення толерантності в педагогічних концепціях.  Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р.  Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021.  С. 112 – 116.

- Солнцева О.А. Інноваційні технології  інклюзивного навчання в закладах освіти. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. С. 112 – 116.

- Заварова Н.В., Орленко І.М., Павленко К.М., Солнцева О.А. Особливості організації інклюзивного навчання в закладі освіти: методичний посібник. Одеса: Удача, 2020. 248 с. 

Наукові інтереси: Тема над якою працює центр «Розвиток професійної компетентності працівників психологічної служби закладів освіти».  

«Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання». «Створення інклюзивного освітнього середовища в контексті безбар'єрного простору людини».  «Технології роботи практичного психолога та соціального педагога щодо профілактики девіантної поведінки  дітей та молоді». 

«Педагогічні умови виховання толерантності у молодших школярів в інклюзивному освітньому просторі загальноосвітньої школи» в рамках дисертаційного дослідження.

 

 

 

 

ПІБ: Орленко Ірина Миколаївна

Досвід роботи:

- старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

- завідувач Одеського обласного центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;

- аспірант кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського;

- Центр раннього втручання Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я, психолог;

- Одеська обласна психолого-медико-педагогічна консультація, консультант-практичний психолог;

- в.о.завідувача ДНЗ № 48 м. Одеса;

- вихователь ДНЗ № 147;

- вихователь ДНЗ № 48;

- методист; психолог ДНЗ № 258 м. Одеса;

Освіта: Одеське педагогічне училище; спеціальність «Вихователь дошкільних закладів» (1988-1991); Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: спеціальність «Педагогіка та психологія (дошкільна)», кваліфікація «викладач дошкільної педагогіки та психології», «вихователь дошкільного віку»; (1995-1999);  Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: спеціальність «Психологія» (2013-2014); Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: спеціальність «Психологія» (магістратура) (2014-2015); аспірантура в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського: спеціальність «Філософія», тема дослідження «Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в сучасному українському суспільстві» (2016-2020 р.р.)

Останні публікації: 

- Кривоногова О.В., Орленко І.В. Маршрут переходу дитини з послуги раннього втручання в інклюзивне середовище ЗДО // методичний довідник – Одеса, - 2020.- 42 с.9.

- Особливості організації інклюзивного навчання в закладі освіти: Методичний посібник / Н.В. Заварова, О.А. Солнцева, І.М. Орленко, К.М. Павленко. – Одеса: видавець Удача, 2020. – 248 с.10.

- Орленко І.М. Соціокультурна адаптація студентської молоді. Методичний посібник – Одеса, 2021.-84с.

- I. N. Orlenko. PHILOSOPHICAL UNDERPINNINGS OF THE CONCEPT OF SOCIAL MALADJUSTMENT IN THE MODERN WORLD// Philosophical and methodological challenges of the study of modern society : collective monograph / T. V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, etc. – Lviv-Toru? : Liha-Pres, 2019. – 260 p.2.

- I. N. Orlenko. PHILOSOFY OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE CONTEMPORARY SOCIETY // Comprehension of the formation of the world in different philosophical approaches : collective monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, V. V. Okorokova, etc. – Lviv-Toru? : Liha-Pres, 2019. – 196 p.3.

Наукові інтереси: експертиза віку, програма раннього втручання; інклюзивна освіта; технології роботи з дітьми з ООП; форми роботи з соціально-дезадаптованими родинами.

 

 

 

ПІБ: Кривоногова Оксана Валеріївна

Досвід роботи: Кривоногова Оксана Валеріївна працює в КПН Дитяча міська поліклініка №6» Одеської міської ради та є завідувачем центру раннього втручання. Має досвід методичної діяльності. Під керівництвом Кривоногової О.В. створено методичний центр, який наповнено матеріалами з раннього втручання. Практичну діяльність Кривоногова О.В. успішно поєднує з науково-дослідною та навчально-методичною роботою. В 2011 році при Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського захистила дисертаційну роботу зі спеціальності «педагогічна та вікова психологія» та здобула ступінь кандидата психологічних наук. В 2014 році здобула ступінь доцента. Кривоногова О.В. є головою Громадської організації «Одеська обласна організація медико-психолого-педагогічної допомоги «Здорове суспільство». Кривоногова О.В. здійснює тренінгову діяльність, є автором навчальних тренінгових програм для фахівців у сфері надання допомоги дітям з особливими потребами: «Гіперактивна дитина в школі та вдома», «Кожна дитина особлива», «Комунікація – це не тільки слова», «Базовий курс для фахівців інклюзивних шкіл та реабілітаційних центрів» та ін. Має біля 40 наукових публікацій, 3 патенти на корисну модель, 10 методичних рекомендацій. О.В.Кривоногова бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

Освіта: Харківський національний університет імені І. Каразіна, 1999 рік, практичний психолог

Останні публікації: 

Кривоногова О.В., Орленко І.В. Маршрут переходу дитини з послуги раннього втручання в інклюзивне середовище ЗДО // методичний довідник – Одеса, - 2020.- 42 с.9.

Кривоногова, О. А. , Орленко И. Н., Наконечная О.В. «Коммуникация - не только слова» // Методичні рекомендації в рамках проекту "Ти особливий" за підтримкою «BRITISH COUNCIL» в Україні, 2017 р. – 24 с.6.

Аймедов К., Кривоногова О., Наконечная О., Орленко И. Каждый ребенок имеет право на семью. Рекомендации для сотрудников родильных домов и перинатальных центров. «За підтримкою «BRITISH COUNCIL» в Україні, 2016 р. – 28 с.5

 

Наукові інтереси: раннє втручання, організація інклюзивного навчання, перехід з раннього втручання до ЗДО.

 

 

 

 

 

ПІБ: Варе Ірина Сергіївна

Досвід роботи:

- КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти (з 2017 - і зараз);

- Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, завідувачка науково–методичної лабораторії педагогічних інновацій та корекційної освіти кафедри психолого–педагогічної та корекційної освіти (2016 – 2017 р.);

- викладач Одеського психоаналітичного інституту (2011– і зараз). Член Української Спілки Психотерапевтів (УСП)  (2012  – і зараз).

Освіта: У 2000 р. закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії. У 2010 р. закінчила навчання в «Одеському психоаналітичному інституті» (з 2007 по 2010 р.). Пройшла теоретичний курс підготовки з клінічного, прикладного і філософського психоаналізу. У 2012 р. закінчила факультет післядипломної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», присвоєно кваліфікацію «Психолог». У 2013 р. закінчила з відзнакою магістратуру Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» і отримала другу повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психології.

26 червня 2017 р. захистила дисертацію «Особливості формування смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психологів» за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія» (ДК № 043078) та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук (доктора філософії).

 

 

Останні публікації: 

- Варе  І. С. «Синдром «емоційного вигорання» як прояв професійної деформації  фахівців освіти / Професійна компетентність сучасного педагога: методологія, теорія, методика, практика : моногр. // Задорожна Л.К., Ягодникова В.В., Сагач Г.М., та ін. – Одеса : видавець Букаєв В.В., 2019. – С. 71–87.

- Варе І. С.«Взаємозв'язок між смисложиттєвими орієнтаціями та емпатією шкільних психологів» / І.С. Варе :  зб. матеріалів міжнародної наук.- практ. конф. «Інновації в освіті: сутність, проблеми, перспективи», (Одеса, 21-22 жовтня 2019р.) – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2019. – С. 75–78.

- Варе І. С. Взаємозв’язок між професійним емоційним вигоранням та  смисложиттєвими орієнтаціями  фахівців освіти // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. (14 травня 2020 р., м. Одеса) / уклад.: В.В. Ягоднікова, Н.Д. Янчук. Одеса: КЗВО «Одеська академія неперервної освіти одеської обласної ради», 2020. С. 195-198.

- Варе І.С. Особливості професійної мотивації психологів // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. (14 травня 2020 р., м. Одеса) / уклад.: В.В. Ягоднікова, Н.Д. Янчук. Одеса: КЗВО «Одеська академія неперервної освіти одеської обласної ради», 2021. С. 195-198.

 

Наукові інтереси: «Особливості та профілактика емоційного (професійного) вигорання», «Смисложиттєві орієнтації особистості та психологія смислу»; «Мотивація, Рефлексивність, Цінності особистості», «Психоаналітична антропологія»; «Психоаналіз - культура і мистецтво ", та ін.

 

 

 

 

ПІБ: Лєскова Ангелина Анатоліївна

Досвід роботи: КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»: 

старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти (13.12.2019 – теперішній час);

старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти (17.09.2018-13.12.2019 р.р.);

старший викладач кафедри психолого-педагогічної і корекційної освіти (11.07.2018-17.09.2018 р.р.).

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів: 

старший викладач кафедри психолого-педагогічної і корекційної освіти (2016-2018 р.р.); 

старший викладач кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти (2012-2016 р.р.); 

старший викладач кафедри педагогіки і психології (вересень 2004-2012 р.р.). 

Міжрегіональний гуманітарний інститут КСУ: 

викладач кафедри суспільно-економічних наук, за сумісництвом, (2004-2005 н.р.). 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: 

начальник відділу практичної психології і соціальної роботи Одеського обласного науково-методичного центру діагностики і корекції розвитку дитини (2004 р.). 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів: 

старший викладач кафедри педагогіки і психології (2004 р. за сумісництвом). 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів: 

методист центру практичної психології і соціальної роботи (листопад 2000 - квітень 2004 р.р.), 

методист науково-методичної лабораторії практичної психології (вересень - листопад 2000 р.). 

Загальноосвітня школа № 13, м. Одеса: практичний психолог (1998-2000 р.р.).

Освіта: 

- аспірантура в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського: спеціальність «педагогічна та вікова психологія», тема дослідження «Психологічні основи педагогічної імпровізації в діяльності вчителя» (2004-2009 р.р.);

- магістратура в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського: кваліфікація «викладач початкового навчання» (1995-1998 р.р.);

- Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: спеціальності «вчитель початкових класів», «практичний психолог в закладах освіти» (1995-1998 р.р.);

- Одеське педагогічне училище: спеціальність «учитель початкових класів» (1991-1995 р.р.).

Останні публікації:

- Лєскова А.А. Роль психолога у формуванні інклюзивного середовища в школі // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2020 р., м. Одеса) / уклад.: В.В. Ягоднікова, Н.Д. Янчук. Одеса: КЗВО «Одеська академія неперервної освіти одеської обласної ради», 2020. С. 195-198.

- Лєскова А.А. Проблема готовності вчителів до проведення ранкових зустрічей у новій українській школі // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28-29 травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О.Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 44-46.

- Лєскова А.А. Як організувати процес навчання дитини вдома та допомогти в приготуванні уроків // сайт КЗВО «Одеська академія неперервної освіти одеської обласної ради» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/psikhologo-pedagogichnii-.htmlhttps://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/560545/sitepage_259/files/leskova_a_a__yak_organizuvati_proces_navchannya_ditini_vdoma.pdf(дата звернення : 26.06.2020)

- Лєскова А.А. Проблема інформаційно-психологічної безпеки дитини в мережі Інтернет // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : Збірка наукових праць. – Випуск 18. – 20 травня 2021року. – 2021. С. 109-114 // сайт кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти одеської обласної ради» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://managosv.odessaedu.net/uk/news-92-11611/https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/11611/623190/news_92/files/molod_v_umovakh_sbornik_2021_full.pdf(дата звернення : 03.09.2021)

 

Наукові інтереси:

- психолого-педагогічні аспекти проблеми адаптації учнів до школи; 

- психологічні аспекти реформування освітнього простору в умовах Нової української школи;

- роль емоційного інтелекту у професійному зростанні педагогів в умовах модернізації освіти.

 

 

 

 

 

ПІБ:  Колесніченко Юрій Леонтійович

Досвід роботи:

- Викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КВЗО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» з 2018 року.

- Директор інтернату ОПНЗ «Ор Самеах» з 2018 року.

- Завідувач науково-методичної лабораторії педагогічних інновацій та корекційної освіти кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 2017 -2018 рр.

- Заступник директора з НВР дитячий будинок «Перлинка» 2009-2017рр.

- Вихователь  дитячого будинку «Перлинка» 2008 -2009 рр.

- Практичний психолог  НВК Дитяче село «АСТР» 2002 -2007 рр.

- Вихователь дитячого садочка НВК  Дитяче село «АСТР» 2000 -2002 рр.

 

Освіта:  Південноукраїнський державний університет імені К.Д. Ушинського. Факультет: Практична психологія, дошкільне виховання. Спеціальність: «Дошкільне виховання. Психологія». 2001-2003рр. Друга вища освіта: - Диплом  № 635126060285, Міністерство Освіти Республіки Молдова, Інститут безперервної освіти Факультет соціально-економічних дисциплін. Кафедра педагогіки та психології, кваліфікація: «Менеджер інноваційної педагогіки в інклюзивній освіті» 2014-2015рр.

 

Останні публікації: 

- Матеріали до І Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку. Колесниченко Ю. Л. «Розвиток інноваційного потенціалу особистості здобувачів освіти за індивідуальною освітньою траєкторію методом педагогічного коучингу».

- Матеріали до ІІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології». Колесниченко Ю. Л. «Педагогічний коучінг як метод формування компетентнісного підходу, ключових компетентностей учасників освітнього процесу в умовах концепції нової української школи».

- Матеріали до ІІІ конгресу соціалогічної асоціації України «Нові нерівності-нові конфлікти: шляхи подолання». Видавництво національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації. -К.: 2017. //Шляхи вирішення та проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, –інклюзивна освіта»//.

 

Наукові інтереси: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку».

 

 

 

ПІБ: Бальбуза Олена Миколаївна

Досвід роботи:

- старший викладач кафедри Психології, соціальної роботи, та інклюзивної освіти, КЗВО «ОАНО ООР»; 

- методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «АНО ООР»;

- методист Одеського обласного центру практичної психології та соціальної роботи КЗВО «АНО ООР»;  

- викладач ОІ Міжрегіональної академії управління персоналом з 2012-2013 р.р; 

- фахівець заочного відділення Міжрегіональної Академії управління персоналом з 2007-2008 р.р; 

 

- Одеський Механіко-технологічни технікум Одеської Національної Академії Харчових технологій м. Одеса, посада: Практичний психолог: з 2012 по 2020 р.

- Одеська спеціалізована школа з поглибленим вивченням французької мови №10 м. Одеса, посада: соціальній педагог: з 2010 по 2012 р. 

Освіта: У 2012 році закінчила докторантуру  Міжрегіональної Академії Управління персоналом  м. Київ та здобула науковий ступінь Доктор філософії в галузі психології (PhD), Закінчила Міжрегіональну Академію Управління персоналом,  Одеський інститут  2010 р. отримала спеціальність «Психологія», 

Останні публікації: 

- Бальбуза О.М. Особливості координування шкільної служби медіації однолітків у сучасних закладах освіти Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технологічних системах: Зб наук.праць за матеріалами ХVI Міжнародної наук.-практ. конф. (19 листопада, 2020 р., м.Одеса)/Міжрегіональна Академія Управління Персоналом. Одеський ін.-т Інститут проблем ринку та ек.-екол. Досліджень НАН України. Одеса: Легадрук, 2020. – 300 с.

- Олена Бальбуза, Ірина Орленко. Арт-терапія як засіб розвитку комунікативної функції мовлення дошкільнят з особливими освітніми потребами. Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополє: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща. 567 c. ISBN 978-83-66567-26-9.

- Бальбуза О.М. Використання методів арт-терапії у подоланні «синдрому емоційного вигоряння» /Арт-терапія в роботі психолога: інноваційні підходи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Кропивницький  20 - 27 квітень 2021 року / уклад. Молчанова О.М.; за заг. Ред.. Жосан О.Е. – Кропівницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 150 с.

- Бальбуза О.М. Емоційне вигорання батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» 14 травня 2021 року м. Одеса

Наукові інтереси: Використання арт-терапії як здоров’язберігаючої технології виховання та розвитку дітей.  Стабілізація психоемоційних станів у кризових ситуаціях. 

Ефективна комунікація робота, вирішення конфліктних ситуацій.  Медиація однолітків. 

Робота практичного психолога з клієнтами які переживають  травму.  

 

 

 

 

ПІБ: Михайлянц Катерина Мартінівна

Досвід роботи:

- методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки З 1 жовтня 2020 року по теперішній час;

- вихователь КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 97 І-ІІ ступенів для слабочуючих дітей» - 2018-2019 р.р.

 

Освіта: Магістратура в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського: кваліфікація «вчитель-логопед» (2018-2019 р.р.)

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: спеціальність «вчитель-дефектолог», «вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку» (2014-2018 р.р.)

Останні публікації: 

- Михайлянц К.М.: Теоретичні основи підготовки дітей з порушеннями мовлення до навчання грамоти. Міжнародний збірник наукових праць «ОСВІТА І СУСПІЛЬСТВО VI». – Бердянськ, 2021

Наукові інтереси: інклюзивна освіта, корекційна педагогіка.

 

 

 

ПІБ: Краснощок Тетяна Петрівна

Досвід роботи: - методист науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти;

- старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти; 

- практичний психолог, що надає корекційні послуги в закладі за інклюзивною формою навчання; 

- психолог та КПТ-інтерн центру здоров’я та розвитку «Коло сім’ї» Одеська філія

психолог центру гармонійного розвитку дитини «Пуговки»;

- практичний психолог КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» 

практичний психолог ОКНЗ «Дитячий будинок «Перлинка»;

 

Освіта: Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова, Інститут математики, економіки і механіки, факультет психології, кафедра загальної та соціальної психології, спеціальність психологія, кваліфікація магістра психології, викладач вищих навчальних закладів.

Останні публікації: 

- Краснощок Т.П. Особливості оптимізації нейродинаміки у корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами//Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку». – 2021.

- Інклюзивна освіта – надихаючі приклади зі школи. Досвід чеських та українських освітян / [Н. В. Заварова, Т. П. Краснощок, Н. С. Плохотнюк та ін.]. – м. Прага: KUFR, 2020. – 137 с. – (ISBN 978-80-87092-88-0).

 

Наукові інтереси: Проєктування педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі, нейропсихологічна корекція, психофізіологічні особливості психічних актів та станів, інтеграція нейропсихологічних практик в освітній процес.

 

 

 

 

ПІБ: Богуславська Юлія Юріївна

Досвід роботи:

- методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;

- практичний психолог Одеського інклюзивного центру №2.

Освіта: 

Кременецький педагогічний коледж при Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка, факультет дошкільної освіти, кваліфікація молодшого спеціаліста, вихователя дошкільних закладів та вчитель англійської мови в дошкільних закладах;

Кам’янець-Подільський національний інститут ім. Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, кваліфікація магістра спеціальної освіти. Вчитель-дефектолог (Олігофренопедагог). Практичний (спеціальний) психолог закладів дошкільної та загальної середньої освіти і соціально-реабілітаційних закладів. 

Останні публікації: 

- «Соціальне значення сім’ї для підлітків та юнаків з порушеннями слуху». Збірник наукових праць: «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» 2020р.

Наукові інтереси: особливості сімейного виховання дітей з ООП, особливості діагностики та розвитку дітей раннього віку, особливості когнітивної сфери дітей з ооп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ПІБ: Лєскова Ангелина Анатоліївна

Досвід роботи: КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»: 

старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти (13.12.2019 – теперішній час);

старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти (17.09.2018-13.12.2019 р.р.);

старший викладач кафедри психолого-педагогічної і корекційної освіти (11.07.2018-17.09.2018 р.р.).

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів: 

старший викладач кафедри психолого-педагогічної і корекційної освіти (2016-2018 р.р.); 

старший викладач кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти (2012-2016 р.р.); 

старший викладач кафедри педагогіки і психології (вересень 2004-2012 р.р.). 

Міжрегіональний гуманітарний інститут КСУ: 

викладач кафедри суспільно-економічних наук, за сумісництвом, (2004-2005 н.р.). 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: 

начальник відділу практичної психології і соціальної роботи Одеського обласного науково-методичного центру діагностики і корекції розвитку дитини (2004 р.). 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів: 

старший викладач кафедри педагогіки і психології (2004 р. за сумісництвом). 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів: 

методист центру практичної психології і соціальної роботи (листопад 2000 - квітень 2004 р.р.), 

методист науково-методичної лабораторії практичної психології (вересень - листопад 2000 р.). 

Загальноосвітня школа № 13, м. Одеса: практичний психолог (1998-2000 р.р.).

Освіта: 

- аспірантура в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського: спеціальність «педагогічна та вікова психологія», тема дослідження «Психологічні основи педагогічної імпровізації в діяльності вчителя» (2004-2009 р.р.);

- магістратура в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського: кваліфікація «викладач початкового навчання» (1995-1998 р.р.);

- Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: спеціальності «вчитель початкових класів», «практичний психолог в закладах освіти» (1995-1998 р.р.);

- Одеське педагогічне училище: спеціальність «учитель початкових класів» (1991-1995 р.р.).

Останні публікації:

- Лєскова А.А. Роль психолога у формуванні інклюзивного середовища в школі // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2020 р., м. Одеса) / уклад.: В.В. Ягоднікова, Н.Д. Янчук. Одеса: КЗВО «Одеська академія неперервної освіти одеської обласної ради», 2020. С. 195-198.

- Лєскова А.А. Проблема готовності вчителів до проведення ранкових зустрічей у новій українській школі // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28-29 травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О.Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 44-46.

- Лєскова А.А. Як організувати процес навчання дитини вдома та допомогти в приготуванні уроків // сайт КЗВО «Одеська академія неперервної освіти одеської обласної ради» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/psikhologo-pedagogichnii-.htmlhttps://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/560545/sitepage_259/files/leskova_a_a__yak_organizuvati_proces_navchannya_ditini_vdoma.pdf(дата звернення : 26.06.2020)

- Лєскова А.А. Проблема інформаційно-психологічної безпеки дитини в мережі Інтернет // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : Збірка наукових праць. – Випуск 18. – 20 травня 2021року. – 2021. С. 109-114 // сайт кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти одеської обласної ради» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://managosv.odessaedu.net/uk/news-92-11611/https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/11611/623190/news_92/files/molod_v_umovakh_sbornik_2021_full.pdf(дата звернення : 03.09.2021)

 

Наукові інтереси:

- психолого-педагогічні аспекти проблеми адаптації учнів до школи; 

- психологічні аспекти реформування освітнього простору в умовах Нової української школи;

- роль емоційного інтелекту у професійному зростанні педагогів в умовах модернізації освіти.